|    Aktualności    |     Galeria    |     Pogoda    |     Kontakt    |    

PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARCZEWIE

 

WYCHOWUJMYWSZYSCY

 

Program uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 15.09.2011r.

 

Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem koordynatora ds. profilaktyki w składzie:

Katarzyna Dudziak - dyrektor szkoły

Paulina Mamos - nauczycielka oddziału przedszkolnego

Renata Binek, Mieczysława Graczyk, Katarzyna Dudziak - nauczyciele I etapu kształcenia,

Elżbieta Bednik, Agnieszka Brodala, Beata Kubiak - nauczyciele II etapu kształcenia

Ewelina Kruk - nauczycielka religii, informatyki, matematyki

Inni nauczyciele uczący w szkole: Dorota Ratajczyk, Robert Kaczorowski, Ilona Mędykowska

 

Podstawa prawna

1.      Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr.78, poz.483)

2.      Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz.526)

3.      Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

4.      Rozporządzenie MEN i S z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.

5.      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

6.      Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

7.      Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

8.      Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

9.      Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10.  Uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r.

11.  Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

 

Założenia programowe są zgodne z:

1.       Statutem Szkoły

2.       Wizją i misją szkoły,

3.       Programem Wychowawczym Szkoły,

4.       Szkolnym zestawem programów nauczania,

5.       Podstawami prawnymi.

 

Założenia szkolnego programu profilaktycznego:

1.      Integracja i zaangażowanie uczniów przy realizacji wspólnych celów i zamierzeń.

2.      Aktywizacja i współudział uczniów w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez szkolnych, klasowych, wycieczek, wyjść.

3.      Podejmowanie działań inicjowanych przez samorząd szkolny.

4.      Dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.

5.      Włączanie rodziców do realizacji zadań profilaktycznych.

6.      Udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i promocja szkoły w środowisku lokalnym.

7.      Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez stwarzanie różnych możliwości rozwoju.

8.      Diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich rozwoju.

9.      Monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnej cywilizacji.

 

Wstęp

Przemiany we współczesnym świecie dokonują się w tak zawrotnym tempie, iż ten, który jest ich autorem - człowiek - przestał już za nimi nadążać. Frustracja, poczucie bezradności i zagubienia prowadzą do nasilania się w społeczeństwie występowania takich zjawisk patologicznych, jak nadużywanie alkoholu, narkomania, wzrost przestępczości, przejawy agresji, akty nieuzasadnionej przemocy, zanik więzi ze społeczeństwem, a co za tym idzie bierność wobec aktów przemocy i "znieczulica" - brak wrażliwości na dziejącą się krzywdę. W takim świecie wzrasta młode pokolenie, które szczególnie jest narażone na oddziaływanie tych zjawisk. Ochrona dzieci i młodzieży przed destrukcyjnym wpływem środowiska stanowi wyzwanie dla współczesnej szkoły, która powinna pomóc w odnalezieniu się we współczesnym świecie, a także przygotować do stawienia czoła niekorzystnym czynnikom, które stanowią dla nich zagrożenie w ich najbliższym otoczeniu. Jest naturalnym dążeniem człowieka czynić świat wokół siebie bezpiecznym i uporządkowanym. Tak samo naturalnym dążeniem każdego nauczyciela jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom, a także uczynienie środowiska, w którym przebywa - szkoły - miejscem, gdzie czuje się pewnie i nic mu nie zagraża. Tym celom ma służyć opracowany i wdrażany program profilaktyki naszej szkoły.

 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Parczewie został dostosowany do potrzeb rozwojowych jej uczniów oraz środowiska lokalnego.

 

Diagnozowanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

Prace nad programem poprzedziła diagnoza potrzeb środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego dotycząca zjawisk patologicznych, na jakie mogą być narażeni uczniowie. Narzędziem badawczym była ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły.

 

W badaniach uwzględniono: strukturę rodziny, samoocenę możliwości intelektualnych uczniów, występowanie zjawisk patologicznych w szkole i środowisku lokalnym, sposób spędzania czasu wolnego, osoby wspierające.

 

Dodatkową pomocą były protokoły Rad Pedagogicznych, informacje od nauczycieli i wychowawców, spostrzeżenia rodziców i uczniów przy okazji indywidualnych rozmów, rozmowy z obsługą administracyjną szkoły (sekretarka, sprzątaczka, woźny itd.), rozmowy z pielęgniarką szkolną.

 

Badania te pozwoliły na dokonanie diagnozy początkowej sytuacji wychowawczej w szkole oraz określenie oczekiwań uczniów, nauczycieli i rodziców odnośnie sytuacji problemowych, które należy szczególnie uwzględnić w programie działań profilaktycznych szkoły w celu wzmocnienia czynników chroniących i osłabienia czynników ryzyka oraz wzmocnienia działań mających na celu wszechstronny rozwój uczniów.

 

Szkoła Podstawowa w Parczewie nie jest placówką szczególnie narażoną na niekorzystne wpływy środowiska zewnętrznego. Szkoła mieści się w pałacu otoczonym pięknym parkiem z dala od ruchliwych ulic i zabudowań. Miejscem najbardziej niebezpiecznym jest znajdujący się na terenie parku staw. Uczniowie nie mają wstępu na pobliski teren wokół stawu bez opieki osób dorosłych. Udręką szkoły są spotkania młodzieży gimnazjalnej w czasie popołudniowym. Odnotowuje się wówczas częste akty wandalizmu zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Badaniami objęto uczniów klas 0 - VI tj. 48 rodzin. 25% to rodziny z trójką i większą liczbą dzieci, 27% stanowią rodziny z jednym dzieckiem, 48% rodziny z dwójką dzieci. 50% rodzin określa warunki materialne swojej rodziny jako dobre, druga połowa badanych jako wystarczające. Prawie wszyscy uczniowie szkoły (około 94%) pochodzi z rodzin pełnych, w których największym problemem jest palenie tytoniu przez rodziców (38%), alkoholizm  występuje na niewielką skalę (około 2%). Jednak w środowisku lokalnym dzieci często są narażone na kontakt z osobami nadużywającymi alkoholu. Jednocześnie około 50% rodziców przyznaje, że dzieci są świadkami uroczystości, w czasie których pity jest alkohol, a zaskakujący i niepokojący jest fakt, że w trakcie uroczystości dla dzieci np. urodziny, imieniny wznoszony jest toast tzw. szampanem dla dzieci, do czego przyznaje się około 37% rodziców. 100% rodziców deklaruje brak uzależnienia od środków psychotropowych czy odurzających i ich brak w najbliższym środowisku. Najczęściej występujące sytuacje problemowe w naszej szkole to agresja słowna (przezywanie, wulgaryzmy, przekleństwa, sprzeczki). Zaznaczyć należy, że około 38% rodziców przeklina w obecności swoich dzieci i około 14% rodziców przyznaje, że ich dzieci przeklinają. Różnie rodzice reagują na przekleństwa dzieci, nie tylko swoich. 71% rodziców zwraca uwagę wyjaśniając i uznając takie zachowanie za niegrzeczne, 12% rodziców ma odwagę poinformować o takim zachowaniu rodzica danego dziecka, a 16% w ogóle nie reaguje na tego typu sytuacje. Problemem w naszej szkole są również sporadyczne akty agresji fizycznej (przepychanie, kopanie, rzadko bójka) oraz drobne kradzieże i niszczenie mienia przez uczniów. Rodzice darzą zaufaniem szkołę, ponieważ 79% badanych wskazuje szkołę jako instytucję pomocną w wychowaniu ich dzieci.

 

Punktem wyjścia do sformułowania przez naszą szkołę celów i zadań SPP była wnikliwa diagnoza i analiza czynników chroniących i czynników ryzyka oraz rozeznanie w zasobach szkoły.

 

Czynnik chroniące :

1.      Silna więź emocjonalna z rodzicami.

2.      Zainteresowanie nauką.

3.      Regularne praktyki religijne.

4.      Stała opieka sprawowana przez osobę dorosłą (rodzice, dziadkowie).

5.      Zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce.

6.      Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów.

 

Czynniki ryzyka:

1.      Presja grupy rówieśniczej.

2.      Brak placu zabaw.

3.      Patologie w środowisku lokalnym.

4.      Niewykorzystywanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole.

5.      Brak umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania.

6.      Wpływ mediów.

7.      Poczucie bezkarności.

8.      Brak konstruktywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.

9.      Problemy emocjonalne.

 

Zasoby naszej szkoły;

1.      Ludzkie:

-       wykwalifikowana kadra pedagogiczna zaangażowana w działania wychowawczo - profilaktyczne,

-       dobra współpraca i spójność oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych wszystkich pracowników szkoły,

-       dbałość katechety o regularne praktyki religijne uczniów i współpraca z Klasztorem w Sadowiu.

 

2.      Materialne:

-       komputeryzacja szkoły i dostęp do Internetu,

-       tablica multimedialna,

-       systematycznie uzupełniany księgozbiór biblioteki szkolnej,

-       bogata baza pomocy dydaktycznych,

 

Analiza wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych pozwoliła na opracowanie takiego programu profilaktyki, którego realizacja przyniesie ograniczenie występowania niepożądanych zjawisk na terenie szkoły, a także przygotuje uczniów do obrony przed wpływem zagrożeń z zewnątrz.

W naszej szkole istnieje potrzeba podjęcia działań w następujących obszarach profilaktyki:

 

1.      Promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień.

2.      Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

3.      Zagospodarowanie czasu wolnego.

4.      Pokonywanie niepowodzeń szkolnych i trudności w uczeniu się.

 

Cel ogólny

Kształtowanie postaw i zachowań społecznie pożądanych i akceptowanych poprzez zintegrowane działania nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

Cele operacyjne

Uczniowie:

1.      Są odpowiedzialni za własne zdrowie i dokonują właściwych wyborów związanych ze zdrowym stylem życia.

2.      Znają i stosują pozytywne wzorce zachowań.

3.      Aktywnie i pożytecznie spędzają czas wolny.

4.      Posiadają wiedzę i umiejętności psychospołeczne w zakresie komunikowania się, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

5.      Mają poczucie własnej wartości i umieją przeciwstawić się presji i naciskom destrukcyjnej grupy.

6.      Posiadają wiedzę na temat uzależnień i ich następstw.

7.      Umiejętnie zachowują się w sytuacjach trudnych.

 

Nauczyciele:

1.      Doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji w relacjach nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń, rodzic - uczeń.

2.      Podnoszą kompetencje i umiejętności wychowawcze.

3.      Mają poczucie odpowiedzialności za spójność podejmowanych działań profilaktycznych.

 

Rodzice:

1.      Zdobędą wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji i przemocy.

2.      Wzbogacą swoje umiejętności wychowawcze.

3.      Współpracują ze szkołą.

4.      Monitorowanie

Wychowawca monitoruje realizację działań profilaktycznych na poziomie klasy, a dyrektor monitoruje realizację działań profilaktycznych na poziomie szkoły.

 

Zadania wychowawcy:

1.      Rozpoznaje i dokonuje diagnozy.

2.      Ustala przyczyny zdiagnozowanych zachowań.

3.      Sporządza plan działań profilaktycznych w swojej klasie.

4.      Prowadzi na bieżąco rejestr działań profilaktycznych np. rozmów z rodzicami, rozmów z uczniami, konsultacji z psychologiem i innymi specjalistami oraz przeprowadzonych w klasie zajęć tematycznych, realizowanych programów profilaktycznych, zastosowanych form indywidualnej pomocy uczniom.

 

Na podstawie SPP wychowawcy klas uwzględniają na każdy rok szkolny w klasowych planach wychowawczych realizację treści i działań profilaktycznych realizowanych w ciągu całego roku szkolnego, biorąc pod uwagę specyfikę klasy, planowane formy i metody pracy, imprezy o tematyce profilaktycznej i realizację programów. Na koniec roku szkolnego wychowawcy klas składają sprawozdanie z realizacji działań profilaktycznych do koordynatora do spraw profilaktyki, a uzyskane informacje służą do sporządzenia sprawozdania ogólnego. W działania profilaktyczne włączono osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów bhp w szkole oraz pracowników obsługi.

 

Instytucje współpracujące ze szkołą w ramach realizacji programu profilaktyki:

Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia programy zatwierdzone przez instytucje oświatowe lub społeczne:

1.      Program rządowy "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

2.      MEN - "Szkoła z pasją"

3.      Ośrodek Terapii Uzależnień przy Urzędzie Gminy w Sieroszewicach - program "Siedmiu kroków",

4.      Komendę Powiatową Policji - program "Z Pyrkiem bezpieczniej",

5.      Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Ostrowie Wielkopolskim - program "Moje dziecko idzie do szkoły", program "Nie pal przy mnie, proszę",

6.      Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - program "Zajęcia socjoterapeutyczne"

7.      Pielęgniarkę szkolną - "Śnieżnobiały uśmiech".

8.      Współpraca ze społecznością lokalną - organizowanie spotkań, imprez dla mieszkańców, "dni otwarte".

 

Metody i formy realizacji:

Szkolny Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i będzie realizowany podczas zajęć dydaktycznych, godzin wychowawczych, zajęć informatyki oraz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych i tradycyjnych metod pracy:

1.      metody aktywne - burza mózgów, drzewo decyzyjne, praca w grupach, dyskusje, drama, symulacje, twórczość artystyczna.

2.      metody eksponujące - pokaz, demonstracja, inscenizacje, wystawy, imprezy.

3.      metody praktyczne - gry i zabawy interakcyjne, gazetka szkolna, wyjścia, wycieczki, konkursy, quizy.

4.      metody podające - wykład, pogadanka, prelekcja, rozmowa.

Praca będzie prowadzona indywidualnie, grupowo, zespołowo i całościowo.

 

Ewaluacja

Ewaluacja SPP ma odpowiedzieć na pytanie "Czy w efekcie podejmowanych w naszej szkole działań profilaktycznych uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie zachowań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?"

 

Wyniki ewaluacji posłużą do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań oraz pozwolą modyfikować Szkolny Program Profilaktyki uwzględniając aktualne potrzeby uczniów i rodziców naszej szkoły. Narzędziami ewaluacji będą: ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, zapisy w dziennikach szkolnych, obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, kronika szkoły, protokoły szkoleniowych rad pedagogicznych, protokoły z zebrań z rodzicami, protokoły z rad pedagogicznych, sprawozdania, analiza dokumentów, hospitacje prowadzone przez dyrekcję szkoły. Wnioski z ewaluacji będą sporządzone w postaci sprawozdania ogólnego i przedstawione radzie pedagogicznej na spotkaniu analitycznym po zakończeniu roku szkolnego.

 

Literatura

-       Faber E., Mazlish A. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Wyd. Media, Poznań 1992

-       Faber E., Mazlish A. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.w szkole, Wyd. Media, Poznań 1992

-       Grupa bawi się i pracuje, opr. M. Jachimska, Unus, Wałbrzych 1994

-       Grzesiuk L., Trzebińska E. Jak ludzie porozumiewają się, Nasza księgarnia, Warszawa 1978

-       Kosińska E., Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki,

-       Rubikon 2002

-       Rylke H., W zgodzie z sobą i uczniem, WSiP, Warszawa 1993

 

Harmonogram działań profilaktycznych

 

Promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień

 

Cele:

-       kształtowanie postaw prozdrowotnych,

-       nabywanie umiejętności i nawyku dbania o własne zdrowie,

-       dostarczanie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach płynących z uzależnień oraz nadmiernego korzystania z mediów: TV i Internetu

 

Obszar: uczniowie

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Realizacja zajęć o tematyce prozdrowotnej:

-   poznawanie zasad higieny osobistej,

-   uświadomienie w zakresie prawidłowego i zdrowego odżywiania.

-   zajęcia edukacyjne dotyczące higieny życia codziennego i zdrowego żywienia.

-   działalność koła PCK i koła ekologicznego.

-   godziny wychowawcze,

-   pogadanka,

-   prelekcja,

-   wywiad,

-   spotkania z przedstawicielami

-   służby zdrowia,

-   projekcja filmów VHS, DVD

-   cały rok szkolny

-   nauczyciele wychowawcy

-   nauczyciele przedmiotów

-   (wychowanie fizyczne, przyroda)

-   opiekun PCK

-   opiekun koła ekologicznego

-   uczniowie znają i przestrzegają zasady higieny osobistej i zdrowego odżywiania

Propagowanie zdrowego stylu życia:

-   zachęcanie do wizyt kontrolnych u dentysty,

-   rola ruchu na świeżym powietrzu,

wpajanie zasad higieny psychicznej i fizycznej okresu dojrzewania.

-   udział w akcjach prozdrowotnych np. "Pij mleko", "Śnieżnobiały uśmiech",

-   fluoryzacja

-   wyjazdy na basen,

-   biwaki,

-   rajdy rowerowe,

-   wycieczki piesze,

-   ścieżki zdrowia,

-   zajęcia pozalekcyjne

-   uwzględniające ruch na świeżym powietrzu.

-   zajęcia pozalekcyjne

-   sportowe i rekreacyjne,

-   prelekcje, pogadanki

-   cały rok szkolny

-   raz w miesiącu

-   nauczyciele wychowawcy

-   nauczyciele przedmiotów

-   opiekun koła turystycznego

-   dyrekcja

-   pielęgniarka

-   uczniowie aktywnie uczestniczą w szkolnych formach propagowania zdrowego stylu życia,

-   rozumieją konieczność kontrolnych wizyt u dentysty,

-   znają zasady higieny psychicznej i fizycznej okresu dojrzewania

Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie:

-   higiena pracy umysłowej,

-   wpływ aktywności fizycznej na ogólną kondycję i harmonijny rozwój,

-   znajomość podstawowych przepisów

-   bhp na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.

-   gimnastyka śródlekcyjna,

-   zajęcia relaksacyjne,

-   lekcje wychowania fizycznego, przyrody,

-   gry i zabawy,

-   respektowanie przepisów bhp na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,

-   dostosowanie sprzętu meblowego do wzrostu dzieci,

-   naprawa sprzętu szkolnego,

-   prawidłowe noszenie tornistrów i zdrowego obuwia,

-   prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

-   realizacja programu "Bezpieczna szkoła"

-   cały rok szkolny

-   nauczyciele wychowawcy

-   nauczyciele przedmiotów

-   nauczyciel wychowania fizycznego oraz nauczyciel z przygoto-waniem do prowadzenia zajęć z korektywy

-   dyrekcja

-   woźny

uczniowie nabędą umiejętności dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami dla zdrowia i życia

Prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień:

-   systematyczne działania informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, leki)

-   uświadamianie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów; telewizji, Internetu

-   realizacja programów profilaktycznych "Palić, nie palić", "Program siedmiu kroków"

-    zajęcia edukacyjne, godziny wychowawcze nt. "Co wiesz o chorobach społecznych - paleniu papierosów, piciu alkoholu, narkomanii, dopalaczach?", "Czy nikotyna szkodzi tylko palaczom?", "Przyczyny i skutki nałogu", "Dopalacze gorsze niż narkotyki"

-   konkursy profilaktyczne

-   promujące życie bez używek (np. plakat, wiersz),

-   apele, spotkania z policjantem, lekarzem

-   zajęcia z pedagogiem, pielęgniarką szkolną,

-   ulotki, broszury, filmy edukacyjne

-   lekcje wychowawcze

-   "Dziecko w sieci"

-   ulotki edukacyjne

-   wg planu pracy dla danej klasy

-   wychowawcy klas

-   nauczyciele sztuki, techniki i języka polskiego

-   opiekun PCK

-   dyrekcja

-   pedagog

-   pielęgniarka

-   policjant

-   nauczyciel informatyki

-   uczniowie rozumieją pojęcia:

nałóg, używki, alkoholizm, narkomania, dopalacze, uzależnienie,

-   potrafią określić negatywne skutki wynikające ze stosowania używek (papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy),

-   uczniowie potrafią umiejętnie korzystać z dobrodziejstw techniki i znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Formy ewaluacji: dzienniki szkolne, ankiety, rozmowy z uczniami, obserwacje, kronika szkoły, sprawozdania.

 

Obszar: rodzice

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Bogacenie wiedzy dotyczącej:

-   higieny zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci,

-   angażowanie rodziców do preferowania zdrowego stylu życia.

-   udział w organizowanych spotkaniach ze specjalistami.

-   pedagogizacja podczas zebrań.

-   warsztaty,

-   pogadanka,

-   prelekcja,

-   referat,

-   film edukacyjny

-   w czasie spotkań klaso-wych podczas zebrań

-   wychowawcy klas

-   pielęgniarka

-   pedagog

-   psycholog

-   dyrekcja

-   rodzice chętnie uczestniczą w organizowa-nych spotkaniach, wzbogacają swoją wiedzę, zachęcają dzieci do uczestnictwa w organi-zowanych przez szkołę formach wypoczynku, wyjazdach, wycieczkach

Pogłębianie wiadomości rodziców na temat różnego rodzaju uzależnień:

uświadomienie zagrożeń okresu dorastania oraz wskazanie symptomów ostrzegawczych.

-   indywidualne spotkania pielęgniarki, wychowawcy z rodzicami,

-   pogadanki na spotkaniach z rodzicami na temat: "Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci", "Razem przeciw uzależnieniom", "Rola rodziny w wychowaniu dzieci"

-   korzystanie z materiałów zgromadzonych w bibliotece szkolnej.

-   uaktualnianie gazetki informacyjnej dla rodziców

-   spotkania ze specjalistami (policjantem, psychologiem)

-   w miarę potrzeb w ciągu roku szkolne-go

-   wychowawcy klas

-   pielęgniarka

-   dyrekcja

-   nauczyciel biblioteki

-   rodzice systematycz-nie współpracują z wycho-wawcą,

-   mają wiedzę na temat uzależnień poprzez uczestnicze-nie w spotkaniach organizo-wanych na terenie szkoły oraz poprzez fachową literaturę

Formy ewaluacji: wpisy w dziennikach lekcyjnych ze spotkań z rodzicami, kronika szkolna, sprawozdania z rad pedagogicznych, ankiety.

 

Obszar: nauczyciele

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

-   Organizowanie zajęć udzielania pierwszej pomocy i w zakresie BHP ..

-   warsztaty

-   szkolenie

-   w miarę potrzeb w ciągu roku

-   co 5 lat

-   osoba posiadająca uprawnienia do zajęć z ratownictwa i w zakresie BHP

-   dyrekcja

-   inspektor BHP

zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pomocy i przepisów BHP

-   Dbanie o stan techniczny i wygląd sal lekcyjnych.

-   zapoznanie z instrukcjami i regulaminami dotyczącymi bezpiecznej organizacji pracy

-   sprawdzanie warunków do prowadzenia zajęć w salach lekcyjnych,

-   zgłaszanie napraw uszkodzonego sprzętu szkolnego i niezbędnych remontów,

-   dyżury w przerwach międzylekcyjnych

-   cały rok szkolny

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   woźny

-   sprzątaczka

-   dyrekcja

-   znają i przestrzegają przepisy BHP,

-   dbają o estetyczny wygląd sal lekcyjnych,

-   malowanie sal,

-   zagospoda-rowanie miejsca na toaletę dla dzieci 5 i 6 - letnich,

-   rzetelne pełnienie dyżurów w czasie przerwy

-   Promowanie zdrowego stylu życia.

-   analiza artykułów o tematyce zdrowotnej,

-   zbieranie ulotek, plakatów, folderów,

-   konkursy

-   cały rok

-   pielęgniarka szkolna

-   opiekun koła ekologicznego

-   nauczyciele bibliotekarka

-   prowadzą zajęcia promujące zdrowy styl życia,

-   organizują spotkania tematyczne z pielęgniarką szkolną i opiekunem koła ekologicz-nego,

-   prezentują właściwe postawy

-   Pogłębianie wiedzy na temat uzależnień

-   rada szkoleniowa,

-   zapoznanie z organizacjami i podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień,

-   zgromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów na temat profilaktyki uzależnień

-   wg harmo-nogramu rad

-   specjalista od narkotyków

-   dyrekcja

-   nauczyciel biblioteki

-   nauczyciele mają wiedzę na temat uzależnień poprzez uczestnicze-nie w szkoleniach, kursach, korzystanie z fachowej literatury, Internetu,

-   dzielą się wiedzą i doświadcze- niami

-   Monitorowanie potrzeb wychowanków i udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

-   rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami

-   zajęcia w czasie ferii zimowych,

-   pomoc uczniom z problemami.

-   cały rok

-    

-   styczeń / luty

-   cały rok

-   nauczyciele

-   dyrekcja

-   nauczyciele-dyżurni

-   nauczyciele organizują czas wolny uczniom prowadząc zajęcia pozalekcyjne w czasie roku szkolnego i ferii zimowych,

-   pomagają uczniom mającym problemy w nauce i w domu

Formy ewaluacji: protokoły z rad szkoleniowych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania, ankiety

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

 

Cele:

-       zapobieganie zachowaniom agresywnym i nietolerancji

-       tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w szkole

-       propagowanie zachowań akceptowanych społecznie

-       uczenie zachowań asertywnych

 

Obszar: uczniowie

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Prowadzenie zajęć informacyjnych i edukacyjnych na temat: czym jest agresja i przemoc,

-   kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami,

-   nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia

-   zwracanie się o pomoc do osób dorosłych,

-   uczenie zachowań asertywnych.

-   tematyka godzin wychowawczych i zajęć integracyjnych

-   np. "Gdy przeżywasz kłopoty?",

-   "Jak radzić sobie z

agresją ?"

-   "Uczymy się mówić nie"

-   spotkanie klasowe

-   kontrakty klasowe zawarte z wychowawcą

-   cykl filmów edukacyjnych uczących zachowań asertywnych o tematyce: "Kłamstwo", "Wagary", "Kradzież", "Wymuszanie i szantaż"

-   cały rok

-   rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami

-   zajęcia w czasie ferii zimowych,

-   pomoc uczniom z problemami.

-   uczniowie mają świadomość czym jest agresja i przemoc,

-   potrafią ugodowo rozwiązywać konflikty i współpra-cować,

-   wiedzą, jak zachować się w sytuacjach trudnych i nietypowych,

-   potrafią powiedzieć "nie" w sytuacjach zagrożenia,

-   respektują wspólnie ustalone zasady zachowania

-   wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc

Kształtowanie systemów wartości pożądanych społecznie:

-   uczenie tolerancji w stosunku do drugiego człowieka,

szacunku do osób starszych, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

-   zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z zachowania,

-   rozmowa na temat kulturalnego zachowania w domu i w miejscach publicznych na podstawie własnych przeżyć, obserwacji, doświadczeń, i pracy z tekstem,

-   "Inny nie znaczy gorszy" - pogadanka na temat niepełnosprawności,

-   wyjazdy,

-   wycieczki,

-   zapraszanie osób starszych na imprezy szkolne organizowane np. z okazji

-   Święta Babci i Dziadka, Dnia Rodzica,

-   -akcje ogólnoszkolne: "Otwieramy swoje serca dla innych",

-   "Psi los",

-   "I ty możesz zostać świętym Mikołajem",

-   "Pomóż i ty"

-   wrzesień

 

 

-   cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   styczeń

 

 

 

-   maj

 

-   cały rok

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   dyrekcja

-   pracownicy obsługi

-   sekretarka

-   opiekun PCK

-   znają oceny z zachowania, normy, reguły, zasady wpływające na ich dobre relacje z innymi,

-   mają świadomość, co to jest rodzina i co to znaczy, że są jej członkami,

-   potrafią zachować się kulturalnie w domu i miejscach publicznych,

-   wiedzą, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia,

-   dostrzegają własną indywidual-ność i niepow-tarzalność,

-   okazują szacunek osobom starszym,

-   uczniowie aktywnie włączają się w szkolne akcje pomocy innym np. niepełno-sprawnym, schroniskom,

Nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem:

-   uczenie kontrolowania własnej złości i agresywnych zachowań, akceptacji i tolerancji,

-   uświadomienie zgubnych następstw stresu,

-   walka z wulgaryzmami,

-   organizowanie zajęć alternatywnych,

szukanie sposobów rozładowania negatywnej energii.

-   cykl zajęć prowadzonych w ramach lekcji wychowawczych i zintegrowanych:

-   "Wychowanie przeciw agresji,

-   ustalenie zasad obowiązujących w klasie

-   "Przeciwdziałamy przemocy" (wykonanie plakatu),

-   cykl zajęć, które mają sprzyjać rozwijaniu umiejętności "Jak radzić sobie ze złością?".

-   praca w organizacjach szkolnych: samorząd uczniowski, PCK,

-   koła zainteresowań: turystyczne, ekologiczne, plastyczne, matema-tyczne, chór szkolny,

-   zajęcia sportowe, gry i zabawy

-   cały rok szkolny

-   nauczyciele przedmiotów

-   wychowawcy

-   opiekunowie organizacji i kół zainte-resowań

-   uczniowie

-   uczniowie znają zasady obowiązujące w klasie, mają świadomość, że klasa jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi,

-   wiedzą, co to znaczy być czyimś przyjacielem i mieć przyjaciela,

-   starają się kontrolować własną złość,

-   doceniają znaczenie pomocy innych,

-   prezentują postawy tolerancji i akceptacji wobec innych,

-   przestrzegają form grzecz-nościowych i kultury słowa,

-   potrafią dostrzec, że jest wiele sytuacji sprawiają-cych im przyjemność i zadowolenie,

-   mówią o swoich sukcesach i dzielą się swoimi przeżyciami z kolegami i koleżankami

Formy ewaluacji: zapisy w dziennikach, obserwacja uczniów, rozmowy z uczniami,  rodzicami, nauczycielami, pracownikami obsługi, dyrekcją, ankietowanie.

 

Obszar: rodzice

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Uczulenie na problem agresji i przemocy

-   wśród dzieci - edukacja rodziców.

-   pogadanki na temat przyczyn, mechanizmów i skutków agresywnych zachowań

-   spotkania ze specjalistami:

-   psychologiem,

-   pedagogiem z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej,

-   zajęcia podczas spotkań z rodzicami na tematy:

"Przeciwdziałanie agresji" " Nie ucz mnie przemocy"

-   pedagogizacja rodziców na tematy zgodnie z ich oczekiwaniami

-   zebrania z rodzi-cami

-   wychowawcy klas

-   dyrekcja

-   psycholog

-   pedagog

-   rodzice chętnie uczestniczą w szkoleniach,

-   systema-tycznie współpracują z wycho-wawcą,

-   aktywnie włączają się w rozwią-zywanie problemów związanych z agresją i przemocą w szkole,

-   czują się współodpowiedzialni za wychowanie dzieci,

-   interesują się tematyką agresji i przemocy

Uwrażliwienie na akty przemocy w środowisku.

-   indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą, dyrekcją

-   w miarę potrzeb

-   w czasie zebrań z rodzicami

-   w czasie dyżuru wycho-wawcy

-   dyrekcja

-   wychowawcy klas

-   rodzice są czujni wobec aktów agresji i przemocy wobec dzieci,

-   informują o zauważonych śladach przemocy fizycznej czy psychicznej,

-   odpowiedzial-nie zacho-wują się wobec aktów przemocy w środowisku

Formy ewaluacji: zapisy w dziennikach, ankiety.

 

Obszar: nauczyciele

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów

-   udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,

-   uczestnictwo w formach doskonalenia oferowanych  przez ODN: warsztaty, wykłady, kursy,

-   wymiana spostrzeżeń, doświadczeń

-   dzielenie się wiedzą

-   wg harmo-nogramu

-   rady pedago-giczne

-   dyrekcja

-   nauczyciele

-   nauczyciele posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy profilak-tyczno - wychowaw-czej,

-   systematycz-nie i profes-jonalnie pracują z uczniami zagrożonymi przemocą, sprawcami i ofiarami,

Diagnozowanie problemów jakie mają uczniowie.

-   założenie skrzynki problemów,

-   rozmowy z pedagogiem, psychologiem, rodzicami, dyrekcją

-   rok szkolny

-   dyrekcja

-   potrafią skutecznie wykorzystać wiedzę w praktyce,

-   uczą dzieci polubownego załatwienia spraw,

-   znają techniki hamowania i rozładowania agresji,

Szukanie skutecznych rozwiązań zdiagnozowanych problemów.

-   szukanie pomysłów rozwiązania problemów podczas zajęć i zabaw,

-   interwencja w sytuacjach trudnych, konfliktowych i niebezpiecznych,

-   wzmożenie dyżurów podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych,

-   programy naprawcze

-   w ciągu całego roku szkol-nego

-   dyrekcja

-   wychowawcy klas

-   nauczyciele przedmiotów

-   opiekunowie organizacji i kół zainte-resowań

-   organizują profesjonalną pomoc uczniom uwikłanym w sytuacje przemocy,

-   analizują zachowania uczniów,

-   zgłaszają dyrekcji i rodzicowi fakty zaistnienia przemocy,

-   reagują na sygnały o przemocy dochodzące od pracow-ników obsługi,

-   stosują w praktyce metody i techniki hamowania i rozładowania złości

Formy ewaluacji: rozmowy z nauczycielami, pracownikami obsługi, rodzicami, protokoły z rad pedagogicznych.

 

Zagospodarowanie czasu wolnego.

 

Cele:

-       Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

-       Rozwijanie zainteresowań i zdolności

 

Obszar: uczniowie

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

-   Uświadomienie efektywnego spędzania czasu wolnego.

-   godziny wychowawcze, zajęcia zintegrowane, np.: "Bawimy się bezpiecznie" "Sport to zdrowie",

-   lekcje przedmiotowe: w-f, przyroda, język polski

-   w ciągu całego roku szkol-nego

-   wychowawcy

-   nauczyciele przedmiotów

-   uczniowie potrafią zaplanować i przeprowa-dzić gry i zabawy sportowo - rekreacyjne na świeżym powietrzu

Promocja szkolnych i pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego

-   prowadzenie kół zainteresowań: koło sportowe, przedmiotowe, turystyczne, ekologiczne, "małego europejczyka",

-    spotkania czytelnicze w bibliotece szkolnej,

-   chór szkolny,

-   organizowanie imprez szkolnych: andrzejki, dzień chłopca, dziewczynki, dzień samorządności

-   dyskoteki szkolne,

-   festyn rodzinny

-   strona internetowa szkoły,

-   zajęcia w czasie ferii zimowych

-   cały rok szkolny

-   opiekunowie kół zaintere-sowań

-   nauczyciel biblioteki

-   nauczyciel muzyki

-   opiekun samorządu uczniow-skiego

-   dyrekcja

-   nauczyciele

-   nauczyciel informatyki

-   chętnie uczestniczą w szkolnych i pozaszkol-nych formach spędzania czasu wolnego,

-   aktywnie włączają się w organizację klasowych i szkolnych uroczystości oraz imprez,

-   biorą udział w zajęciach organizowa-nych w czasie ferii zimowych

Współpraca z ośrodkiem kultury i innymi instytucjami w środowisku.

-   wyjazdy do kina, teatru,

-   wycieczki tematyczne i turystyczne,

-   udział w konkursach, olimpiadach i imprezach organizowanych przez placówki np. GOK, szkoły, gminną bibliotekę

-   wg nadesła-nych propo-zycji w ciągu roku szkolne-go

-   wychowawcy

-   nauczyciele przedmiotów

-   chętnie wyjeżdżają do kina, teatru,

-   przygotowują się i biorą udział w konkursach szkolnych, gminnych

Zachęcanie do

rozwijania własnych zdolności

i zainteresowań.

-   godziny wychowawcze i zajęcia zintegrowane np.: "Moje hobby i pasje", "Recepta na nudę",

-   lekcje przedmiotowe,

-   prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów np. wystawki, informacja na gazetce szkolnej,

-   organizacja konkursów szkolnych

-   cały rok

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   dyrekcja

-   osoba odpowie-dzialna za gazetkę szkolną

-   potrafią zaprezento-wać swoje umiejętności i zdolności na zewnątrz,

-   chętnie biorą udział w występach środowisko-wych przy okazji różnych świąt,

-   zachęcają innych do pracy nad własnymi zainteresowaniami,

-   włączają się w organizację konkursów szkolnych

Propagowanie

kultury fizycznej

i turystyki.

-   biwaki,

-   rajdy,

-   wycieczki,

-   Dzień Sportu,

-   zawody sportowe

-   w okresie wiosny i jesieni

-   nauczyciel wychowania fizycznego

-   opiekun turystyki

-   pozostali nauczyciele

-   chętnie biorą udział w rajdach, zawodach,

-   promują szkołę w środowisku lokalnym, gminnym, powiatowym

Formy ewaluacji: wpisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych, karty wycieczek, zapisy na stronie internetowej szkoły, rozmowy z wychowawcami, gazetki szkolne, kronika szkolna, sprawozdania z rad pedagogicznych.

 

Obszar: rodzice

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Uświadomienie

potrzeby aktywnego

spędzania

czasu wolnego przez dzieci.

-   pogadanki na spotkaniach z rodzicami,

-   prezentacja szkolnych osiągnięć: gazetki ścienne, zdjęcia, dyplomy, puchary,

-   strona internetowa,

-   przedstawienia i występy dla rodziców,

-   zachęcanie do współpracy

-   rok szkolny

-   dyrekcja

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   rodzice zachęcają dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły w czasie wolnym od nauki,

-   wyrażają zgodę na udział dzieci w konkur-sach, wystę-pach na terenie szkoły, gminy, powiatu

Współpraca i pomoc w organizacji imprez szkolnych i propagowaniu kultury fizycznej oraz turystyki

-   pomoc w organizowaniu wycieczek, rajdów, biwaków,

-   udział w imprezach sportowych,

-   wspomaganie działań wychowawcy swoim zaangażowaniem i wkładem pracy

-   rok szkolny

-   dyrekcja

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   rada rodziców

-   pomagają  i wspomagają wychowawcę w realizacji zaplanowa-nych przed-sięwzięć

-   chętnie uczestniczą w uroczystoś-ciach i imprezach szkolnych

Formy ewaluacji: zapis w dziennikach lekcyjnych,  sprawozdania na radach pedagogicznych, karty wycieczek, protokoły rady rodziców.

 

Obszar: nauczyciele

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Rozumienie potrzeby zagospodarowania czasu wolnego dzieciom.

-   prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

-   współpraca z ośrodkami kultury w środowisku,

-   realizacja projektów,

-   pozyskiwanie środków na organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

-   cały rok szkolny

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   opiekunowie kół zaintere-sowań

-   dyrekcja

-   nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne,

-   współpracują z innymi placówkami szkolnymi,

-   ośrodkami kultury: GOK, kino, teatr,

-   tworzą projekty,

-   dyrekcja stara się pozyskiwać środki na organizowa-nie zajęć pozalekcyj-nych,

Formy ewaluacji: zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zapisy na stronie internetowej szkoły, scenariusze zajęć, gazetki szkolne, kronika szkolna sprawozdania z rad pedagogicznych.

 

Pokonywanie niepowodzeń szkolnych i trudności w uczeniu się.

 

Cele:

-       Kształcenie umiejętności interpersonalnych

-       Wzmacnianie poczucia własnej wartości

-       Umiejętne pokonywanie trudności w uczeniu się i zachowaniu

 

Obszar: uczniowie

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Integracja zespołu klasowego

-   zapoznanie z zasadami określającymi zachowanie w klasie, w szkole,

-   uczenie zgodnego współdziałania, współpracy w grupach, zespołach, np. "Poznajemy się", "Wybieramy samorząd klasowy, szkolny",

-   organizacja imprez klasowych i udział w imprezach szkolnych: (dzień chłopca, andrzejki, mikołajki, klasowa Wigilia, walentynki, dzień dziewczynek, zajączek, pierwszy dzień wiosny, dzień dziecka),

-   wycieczki klasowe i szkolne, wyjazdy do kina, teatru,

-   cały rok szkolny

-   dyrekcja

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   rada rodziców

-   uczniowie przestrzegają ustalonych zasad, przyjętych norm,

-   współdziałają i współpra-cują udzielając sobie pomocy,

-   aktywnie uczestniczą w życiu klasy biorą udział w klasowych uroczystoś-ciach, wycieczkach,

-   angażują się w miarę swoich możliwości w przygotowa-nie klasowych uroczystości

Poznawanie swoich słabych i mocnych stron

-   diagnozowanie trudności uczniów w obszarze dydaktyczno - wychowawczym,

-   cykl zajęć poświęconych autoprezentacji,

-   obserwacja i indywidualne rozmowy z uczniami,

-   prezentacja uzdolnień, talentów

-   wrzesień

-   cały rok szkolny

-   wychowawcy

-   nauczyciele przedmiotów

-   uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony,

-   zwrócić się o pomoc do nauczycieli,

Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i zachowaniu.

-   prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjnych,

-   organizowanie pomocy koleżeńskiej,

-   uczenie się sposobów skutecznego uczenia się,

-   zajęcia rozwijające twórcze myślenie,

-   organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-   cały rok szkolny

-   wychowawcy

-   nauczyciele przedmiotów

-   dyrekcja

-   rozumieją konieczność udziału w zajęciach wyrównawczo - korek-cyjnych, - korzystania z pomocy specjalistów,

Formy ewaluacji: zapisy w dziennikach i pozalekcyjnych, obserwacja uczniów, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,

 

Obszar: rodzice

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Efektywna współpraca na rzecz szkoły i poznawanie siebie nawzajem, integracja.

-   spotkania i konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami,

-   udział w spotkaniach integrujących społeczność szkolną przy różnych okazjach np. dzień matki, dzień rodzica, dzień seniora, dzień kobiet itp

-   w ciągu roku szkolne-go

-   dyrekcja

-   nauczyciele

-   wychowawcy

-   rada rodziców

-   społeczność szkolna

-   rodzice integrują się, wymieniają doświadcze-nia ,współ-pracują i działają na rzecz szkoły, przestrzegają ogólne zasady komunikacji i zachowania,

Współpraca z nauczycielem, wychowawcą w pokonywaniu trudności szkolnych ucznia.

-   rozmowy indywidualne w czasie zebrań z rodzicami, w czasie dyżuru wychowawczego,

-   budowanie wzajemnego zaufania

-   wspólne poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań,

-   ustalenie wspólnego frontu działania

-   cały rok szkolny

-   dyrekcja

-   nauczyciele przedmiotów

-   wychowawcy

-   rodzice rozumieją udział swoich dzieci w zajęciach korekcyjno - wyrównaw-czych,

-   zachęcają do udziału w tego typu zajęciach,

-   respektują rady i umowy zawarte z nauczycielem prowadzącym tego typu zajęcia,

Formy ewaluacji: zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zapisy na stronie internetowej szkoły, sprawozdania z imprez szkolnych

 

Obszar: nauczyciele

 

Działania:

Sposoby realizacji:

Terminy:

Odpowie-dzialni:

Przewidy-wane osiągnięcia:

Wspomaganie rozwoju dziecka w sferze społecznej i umysłowej, wyrównywanie  szans.

-   wypracowanie wspólnych zasad komunikacji  i postępowania w sytuacjach trudnych,

-   dostrzeganie i docenianie każdego wysiłku dziecka,

-   wzbogacanie swojej wiedzy poprzez udział w różnych formach doskonalenia,

-   współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

-   wymiana doświadczeń podczas rad pedagogicznych,

-   cały rok szkolny

-   nauczyciele prowadzący określone zajęcia

-   nauczyciele gwarantują poczucie bezpieczeństwa, dobre efekty w procesie nauczania - uczenia,

-   motywują dzieci do pokonywania trudności,

-   znają i stosują właściwe metody i techniki pracy z dziećmi,

Współpraca z rodzicami:

- ustalenie wspólnego frontu oddziaływań.

-   obserwacje i informowanie rodziców o postępach dzieci,

-   zajęcia otwarte dla rodziców,

-   spotkania klasowe i rozmowy indywidualne

-   w ciągu roku

-   nauczyciele prowadzący określone zajęcia

-   ustalają z rodzicami  formy pracy w domu z dzieckiem,

-   podsuwają fachową literaturę

Formy ewaluacji: zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, protokoły z rad pedagogicznych

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

-       Powiadomienie rodziców uczniów biorących udział w incydentach. Poinformowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy, podanie adresów placówek.

-       W przypadku zachowań o charakterze przestępczym np. pobicia, kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, dewastacja mienia szkolnego - powiadomienie odpowiednich organów np. policji.